Reh-Med Dorota i Michał Binieccy

Polityka prywatności

Szanowny Pacjencie,   poniżej prezentujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycyny    
  1. Kto jest administratorem danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest
  1. Reh- Med. Michał Biniecki z siedzibą w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 25a/72, 02-495 Warszawa, NIP: 771 104 16 81;
  2. Centrum Medycyny Osteopatycznej OSTEOMED, Dzieci Warszawy 25a/72, 02-495 Warszawa, NIP: 615 141 88 12;
 
  1. Z kim należy się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Medycyny pod adresem iod@odosc.pl  
  1. Jaki jest zakres przetwarzanych przez Kliniki Twoich danych osobowych:
Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, (w przypadku pacjentów, którzy nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, adres miejsca pobytu na terytorium Polski (jeżeli dany pacjent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski), numer telefonu kontaktowego, dane o stanie zdrowia.  
  1. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzania dokumentacji medycznej z procesu leczenia lub z procesu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo świadczeniem innych usług medycznych oraz w celu zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  
  1. Komu przekazywane są dane osobowe
Centra Medycyny REH MED / OSTEOMED chcąc zapewnić realizację praw pacjentów, jak i sprawną organizację Centrum Medycznego w zakresie działalności rehabilitacyjnej, dane osobowe może przekazywać:  
  1. Czas przetwarzania danych osobowych
Dokumentację medyczną pacjentów przechowujemy przez okres: – 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, – 30 lat, w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, – 22 lata, dokumentacja dzieci poniżej 2 roku życia, – 10 lat, zdjęcia RTG, – 5 lat, skierowania lub zlecenia lekarza. Okresy przechowywania danych wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  
  1. Czy oddanie danych jest obowiązkiem
Korzystanie z usług jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia zdrowotnego.  
  1. Jakie przysługują prawa
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) osobom, które powierzyły nam dane osobowe przysługują następujące prawa: – dostępu do powierzonych danych osobowych, – ich sprostowania i poprawienia w każdym czasie, – trwałego usunięcia (prawo do bycia zapomnianym, po upływie okresów wskazanych  w p-kcie VI), – ograniczenia przetwarzanych danych, – przeniesienia powierzonych danych, – sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ze względu na rodzaj świadczonych przez Centrum Medycyny usług powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa do trwałego usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.   Ograniczenia w realizowaniu praw osób, które swoje dane powierzyły administratorowi wynikają z regulacji wprowadzonych obowiązującymi przepisami prawa.   Warszawa, dnia 25 maja 2018 r. Administrator Danych
27 Cze

 

Problemy w układzie krążenia, jako przyczyna bóli głowy w ujęciu osteopatycznym.

  Bóle głowy stanowią jedną z najczęstszych dolegliwości, z jakimi zgłaszają się pacjenci do lekarza, głównie do neurologa oraz na konsultacje do Osteopaty. Problem objawu, jakim jest ból głowy, jest niezmiernie poważny, bowiem jak pokazują badania, prawie 60% dzieci zgłaszało bóle głowy w ciągu swojego życia. W badaniach Barei...
27 Cze

 

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA BÓLI GŁOWY Z PUNKTU WIDZENIA MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ

https://youtu.be/44IpcFbAhrA  Bóle głowy są nie tylko ważnym problemem zdrowotnym, ale również istotnym problemem społecznym. Ból głowy, jako objaw jest elementem wielu jednostek chorobowych oraz może być wynikiem  pierwotnej dysfunkcji osteopatycznej (somatycznej) w obrębie różnych struktur. Stąd wynikają nie tylko problemy leczenia, ale głównie nastręcza to kłopot w zdiagnozowaniu przyczyny...
 

Osteopatyczne podejście do dysfunkcji tarczycy

OSTEOPATYCZNE PODEJSCIE DO DYSFUNKCJI TARCZYCY Mówiąc o dysfunkcji tarczycy mamy na myśli zaburzenie jej funkcjonowania na różnych poziomach odpowiedzialnych za jej pracę. Dysfunkcje tarczycy mieszczą się w słowie neuroendokrynoimmunologia. Nie są to schorzenia izolowane, lecz obejmują układ neurologiczny, endokrynologiczny, limfatyczny, krążenia. Ta współpraca miedzy układami nadzorowana jest przez autonomiczny układ...
9 Paź

 

Terapia czaszkowo-krzyżowa TCK – wprowadzenie

Terapia czaszkowo-krzyżowa (TCK) jest delikatną i nieinwazyjną formą terapii manualnej, która może poprawiać naturalne możliwości samoregulacji i gojenia się ustroju. TCK może również zapewniać objawową ulgę w szerokiej gamie dysfunkcji i problemów bólowych.  Otwórz dokument
 

Osteopatia – informacje podstawowe

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi materiałami na temat osteopatii. Poniżej znajdą Państwo wyselekcjonowaną przez nas listę kliku poradników wprowadzających w tematykę osteopatii i diagnostyki z jej wykorzystaniem. Zapraszamy do lektury! WPROWADZENIE DO OSTEOPATII Lek. med. Piotr Godek Towarzystwo Osteopatów Polskich  Otwórz dokument PODSTAWOWE POJĘCIA W OSTEOPATII Lek. med....
9 Paź

 

Zestaw ćwiczeń dla osób chorych na stwardnienie rozsiane (PDF)

Czym jest ruch dla chorego na SM? Dlaczego pacjent ma ćwiczyć? Co pacjent z tego ma, że ćwiczy? Co może robić sam a czego nie wolno mu robić? Usprawnianie ruchowe w SM To pytania jakie zadaje sobie wielu chorych gdy lekarz mówi, że należy ćwiczyć i uczestniczyć zajęciach rehabilitacyjnych....
8 Paź

 

Zestaw przydatnych informacji i porad dla osób z niedawno postawioną diagnozą SM (PDF)

Drogi Czytelniku! Trzymasz w rękach ten poradnik zapewne dlatego, że niedawno otrzymałeś diagnozę SM albo właśnie zachorował ktoś z Twoich bliskich. Szukasz informacji, zastanawiasz się co dalej, wydaje Ci się, że jesteś sam ze swoim problemem. Bardzo możliwe, że przeraża Cię to, co się dzieje z Twoim organizmem albo...
30 Wrz

Ruch a SM

Ruch a SM

Stwardnienie rozsiane jest zapalno-demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego, w której występuje uszkodzenie włókien nerwowych, zwłaszcza demielinizacja czyli utrata osłonki mielinowej otaczającej włókna nerwowe. Mechanizm choroby ma wpływ na przewodnictwo nerwowe spowalniając je, a w późniejszych stadiach choroby może prowadzić do całkowitego zablokowania aktywności struktur nerwowych. Stopień zaburzeń przewodnictwa drogi...

Wszelkie prawa zastrzeżone, Reh-med, 2018 r.